Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 januari 2016 van kracht.
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van producten aangeboden op de website van Piet Nollet. 
 
Bepalingen die tegenstrijdig zijn met onderhavige Algemene Voorwaarden worden enkel toegepast met uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Piet Nollet.
 
2. Gegevens Piet Nollet
Piet Nollet
Roeselaarsestraat 16
8850 Ardooie
Ondernemingsnummer : BE 0 681 182 005
IBAN : BE20 4675 2899 6156
BIC : KREDBEBB
 
3. Afsluiten van het contract en aanvaarding van de algemene voorwaarden
De producten die te koop worden aangeboden via de website van Piet Nollet zijn in geen geval een contractueel voorstel zodat enkel de wil van de koper om deze producten te kopen, buiten de bestelprocedure die hieronder beschreven wordt, niet voldoende is om een contractuele relatie tot stand te brengen.
 
De koper verbindt zich echter contractueel zodra hij de bestelprocedure die hieronder beschreven wordt, voltooid. Piet Nollet verbindt zich slechts geldig t.o.v. de koper vanaf het ogenblik waarop ze een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling verstuurt, zoals hieronder wordt uiteengezet en mits goedkeuring van de effectieve betaling door de leverancier van de elektronische betaaldienst.
 
Als de klant per overschrijving betaalt, heeft hij 7 dagen tijd om deze overschrijving uit te voeren. Als Piet Nollet de betaling na die termijn niet heeft ontvangen, gaat Piet Nollet ervan uit dat de koper van zijn aankoop afziet. 
 
Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag Piet Nollet op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van het product opschorten, het productassortiment veranderen of de tarieven van haar producten wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die Piet Nollet voorafgaand aan de wijziging al had aanvaard.

Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, aanvaardt de koper zonder voorbehoud onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, alsook de Disclaimer die op de website van Piet Nollet staat.
 
Piet Nollet behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwe, gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn meteen van toepassing behalve voor bestellingen die al aanvaard werden door Piet Nollet en die geregeld blijven door de Algemene Voorwaarden die van kracht waren op de datum van de bevestiging.
 
4. Bestelprocedure
De koper doorbladert het productaanbod op de website van Piet Nollet en kiest de producten die hij wil.  
 
De koper selecteert een of meer producten die hij wil kopen met behulp van het pictogram "In Winkelwagen".  Wanneer de koper een te grote hoeveelheid producten selecteert, krijgt hij een waarschuwing met het maximum aantal producten dat kan besteld worden.
 
Nadat de koper de gewenste producten heeft geselecteerd, kan de koper zijn bestelling raadplegen via “Mijn winkelwagen”. 

Indien de koper zijn bestelling wil wijzigen of verbeteren, klikt hij op het verwijder pictogram onder de kolom “Verwijderen” of past hij de aantallen aan onder kolom “Aantal”. De klant kan op “Herbereken” klikken om de nieuwe waarde van het winkelmandje te laten berekenen.

Indien de Koper met zijn bestelling wil voortgaan, klikt hij op “Bestelling afronden”. Vanaf hier doorloopt de klant vanuit één scherm van de vier verschillende stappen van de bestelprocedure. De bestelling is definitief na de vierde stap.
 
Elke stap wordt afgesloten door het klikken op het bevestigingspictogram “Volgende stap”. Indien de koper zijn bestelling wil wijzigen, klikt hij op het de link “Terug”. Bij de laatste bevestiging in artikel 4.d, gaat de koper een contractuele verbintenis aan.

De koper heeft de mogelijkheid uit 3 opties om het bestelproces te starten:
• Eénmalige aankoop zonder aanmaak van een account
• Aankoop met bewaren van gegevens door aanmaak van een account
• Inloggen indien de koper al een account heeft bij Piet Nollet
 
In functie van de gekozen optie klikt de koper op “Doorgaan” of “Inloggen”.
 
a) Betaal- & verzendgegevens
In deze stap vult de koper zijn persoonlijke gegevens aan voor de facturatie.
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht in te vullen.
In functie van de gekozen optie bij de start van het bestelproces worden alle velden al dan niet volledig ingevuld.
In geval van een nieuwe Piet Nollet account, wordt bijkomend een paswoord gevraagd.

Onderaan het scherm kan de koper het verzendadres bepalen:
• Naar dit adres (betaalgegevens) verzenden.
• Naar een ander adres verzenden. In deze stap kan de koper zijn verzendgegevens invoeren. Op dit adres zullen de bestelde goederen worden afgeleverd.

Na deze stap zijn het facturatie adres en het leveringsadres gekend. Rechts op het scherm kan de klant deze gegevens op elk ogenblik bewerken.
 
b) Verzendwijze
In de stap “Verzendwijze” kiest de klant uit de beschikbare verzendingsopties. De verzendingskosten, indien van toepassing, worden in deze stap bepaald. 
 
c) Betalingsgegevens
In deze stap bepaalt de klant volgens welke wijze hij zal betalen op basis van de beschikbare betaalmethodes.
 
d) Bestelling controleren
Tijdens de laatste stap van de bestelprocedure wordt een volledig overzicht getoond van de inhoud van de bestelling en alle gekozen opties tijdens de bestelprocedure.

De inhoud van het scherm bevat de volgende gegevens:
• de hoeveelheid en de naam van de bestelde producten;
• de eenheidsprijs van elk product, de totale prijs van de bestelling inclusief BTW
• facturatie adres
• verzendings- of afleveradres
• verzendingswijze
• betalingswijze
• link naar de algemene voorwaardden met de tekst “Ik accepteer de algemene voorwaarden”
 
Als de koper zijn bestelling nog wil wijzigen, kan hij klikken op “Terug” en terugkeren naar de voorgaande stappen.  

Wanneer de koper zijn bestelling bevestigt door te klikken op “Plaats bestelling”, gaat hij een contractuele verbintenis aan.
 
5. Bevestiging per e-mail en uitvoering van de bestelling
De koper krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

Deze bevestiging bevat:
• het nummer van de bestelling
• de datum waarop de bestelling werd geplaatst
• het leveringsadres
• de details van de bestelling zoals opgesomd in artikel 4.d, met inbegrip van de totale prijs van de bestelling
• de gegevens van Piet Nollet (Zie artikels “Gegevens Piet Nollet”)
• de modaliteiten voor het uitoefenen van het recht van verzaking door de Koper

Piet Nollet behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in de volgende limitatieve lijst van gevallen:
• een onvolledige of onjuiste bestelling.
• het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens.
• het niet-betalen van vorige leveringen of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de koper (cf. infra: betaling).
• het niet-bevestigen van de betaling via web banking door de instelling die moet zorgen voor de technische verwezenlijking van deze betaling (Ogone).
• het niet-betalen van de bestelling binnen 7 dagen.

6. Aanbod en prijs
Het aanbod en de prijzen in euro zijn enkel geldig op de dag waarop de site van Piet Nollet bezocht wordt. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen op het vlak van bestellingen die al eerder werden goedgekeurd door Piet Nollet.
 
De prijzen die na de bestelprocedure worden voorgesteld, zijn globale prijzen in euro en omvatten, tenzij anders vermeld, de Belgische BTW en de administratie kosten.
 
7. Beschikbaarheid
Het product- en prijsaanbod van Piet Nollet is geldig zolang deze op de website van Piet Nollet staan, tot uitputting van de stock van Piet Nollet of haar leveranciers. 
Indien een product tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is, wordt de koper daarvan op de hoogte gebracht binnen 3 werkdagen.

Mits ze de koper daarvan vooraf op de hoogte brengt, kan Piet Nollet eveneens de hele bestelling of een deel ervan opschorten of slechts een deel van de bestelling leveren. Het andere deel wordt dan terugbetaald of aan de koper worden producten voorgesteld, die vergelijkbaar zijn met de bestelde producten.
 
Indien de koper de voorgestelde transactie weigert, betaalt Piet Nollet de bestelling helemaal of deels terug.
 
In ieder geval kan Piet Nollet niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt doordat een product tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is.
 
8. Levering
De bestelling wordt geleverd op het adres dat tijdens de bestelprocedure werd aangeduid door de koper en volgens de vermelde modaliteiten. 
 
De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een fysiek adres en niet naar een postbus.
 
De levering wordt uitgevoerd via een beveiligde zending. Bij de levering van de bestelling gebeurt een scanning waarbij een document wordt aangemaakt dat laat veronderstellen dat de bestelling effectief werd geleverd (en goed door de koper werd ontvangen), en dat als bewijs zal dienen, behalve als de koper een tegenbewijs kan voorleggen.

Piet Nollet behoudt zich het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte manier van beveiligde verzending te kiezen. 

Zij kan er dus voor kiezen om een bestelling aangetekend te verzenden naar aanleiding van de kenmerken van de bestelling (bv. hoog bedrag van de bestelling), de leveringshistoriek (eerder problemen gemeld door de klant, eventueel geschil betreffende de aflevering...)  of objectieve criteria die laten vermoeden dat zich problemen zullen / kunnen voordoen met de aflevering.
 
9. Facturering
Piet Nollet levert alleen een e-factuur in de zin van de btw-wetgeving af op voorwaarde dat de koper zijn btw-nummer heeft ingevuld in het daartoe voorziene veld (punt 5.b. van de bestelprocedure).
 
De koper kan een factureringsadres opgeven dat verschilt van het leveringsadres voor de bestelling.   
 
10. Leveringstermijnen
Piet Nollet waakt erover dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verwerkt na correcte verwerking of ontvangst van het te betalen bedrag. 

Voor bestellingen waarvan alle goederen beschikbaar zijn op voorraad garandeert Piet Nollet een leveringstermijn van 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. Indien de bestelde goederen tijdelijk onbeschikbaar zijn, zal Piet Nollet de klant op de hoogte stellen van de exacte status van zijn bestelling.
 
In het geval waarin de koper, in overeenstemming met artikel 8, het bewijs aanvoert dat de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de te verwachten leveringstermijn zoals onderling overeengekomen (zoals vermeld in artikel 7), kan de koper de bestelling zonder vergoedingen opzeggen, voor zover hij dat doet per e-mail of aangetekende brief volgens de gegevens vermeld in artikel 19. 

De bedragen die de koper al gestort zou hebben, worden hem dan terugbetaald binnen de 14 dagen na de ontvangst van de aanvraag tot opzegging.

Maatwerk wordt niet teruggenomen en niet terugbetaald.
 
Als hij de bestelling niet heeft ontvangen, dan heeft de klant na zijn bevestiging 3 kalendermaanden de tijd om Piet Nollet daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Na die termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als zijnde door de klant ontvangen en aanvaard, en kan er geen vergoeding meer voor worden betaald.
  
Opgelet echter: als u betaalt via een overschrijving, verwerkt Piet Nollet uw bestelling pas zodra ze het te betalen bedrag heeft ontvangen.  De leveringstermijnen zijn dus langer dan wanneer u betaalt via andere middelen die op de website beschikbaar zijn. Ze hangen namelijk af van het ogenblik waarop uw financiële instelling uw aanvraag voor een overschrijving heeft ontvangen en de tijd die nodig is om ze te verwerken.
 
11. Verwerkingskosten
De prijs van de verwerkingskosten of andere kosten die de koper eventueel moet betalen worden online gemeld op het moment van de bestelling en ze worden opnieuw vermeld in de bevestigings e-mail. 
 
Elke bestelling die meer dan €61 inclusief BTW bedraagt, brengt voor de koper geen administratie of leveringskosten mee.
 
Indien Piet Nollet om redenen van beschikbaarheid de levering opsplitst, worden de verwerkingskosten slechts één keer aangerekend.
 
12. Niet-conformiteit
Alle artikels die via Piet Nollet worden aangeboden worden te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen die op de website van Piet Nollet staan, hebben echter geen enkele contractuele waarde.
 
De klant moet meteen nadat hij zijn bestelling heeft ontvangen, de inhoud ervan controleren.
 
Wanneer het ontvangen product niet overeenstemt met het artikel dat de koper heeft besteld of wanneer het beschadigd is, kan de koper het product terugsturen naar Piet Nollet binnen de 7 dagen na ontvangst. Piet Nollet ruilt het product om of betaalt het bedrag van de bestelling, evenals de gedane administratie kosten, terug binnen de 30 dagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel. Na die 7 dagen worden de geleverde producten noch omgeruild, noch teruggenomen.
 
Piet Nollet behoudt zich het recht voor te weigeren teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze beschadigd zijn door de Koper. 
 
In het algemeen wordt een bestelling geacht te zijn geleverd in overeenstemming met artikel 10 of op basis van de gegevens op het document dat wordt geproduceerd door de scanning bij de levering van de bestelling.
 
13. Recht op verzaking
Overeenkomstig de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de koper over een termijn van 7 werkdagen, vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, om eventueel te betekenen dat hij afziet van zijn aankoop. 
Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten geniet de klant dat recht niet.
 
De betekening van verzaking kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief geadresseerd aan de Piet Nollet Klantendienst, waarvan de gegevens vermeld staat in artikel 19.
 
Het recht op verzaking van de koper is afhankelijk van het terugsturen van de totale levering binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld. 
 
Producten die worden teruggestuurd moeten samen met de bijbehorende leveringsnota’s worden opgezonden in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn.
 
Piet Nollet betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug zodra ze het de teruggestuurde producten ontvangen heeft en voor zover het de producten in perfecte staat verkeren. 
 
De verzendingskosten voor terugsturen van de producten, zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering (zie artikel 12).
 
14. Betaling
Bestellingen via de Piet Nollet website moeten betaald worden via overschrijving, met kredietkaart of BanContact / Mister Cash.
 
Piet Nollet kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Piet Nollet website.
 
Indien voor een betaalwijze met kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Piet Nollet is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.
 
Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. De effectieve uitvoering van de betaling met ingebrip van het coderen van de kredietkaartgegevens gebeurt op de beveiligde servers van Ogone. Ogone beschikt over een door Verisign uitgereikt getuigschrift
 
Na verwerking van de gegevens van de kredietkaart en aanvaarding van betaling krijgt de koper een bevestiging van de online betaling via email.
 
Piet Nollet blijft eigenaar van de verkochte goederen tot de prijs volledig werd betaald.
 
15. Intellectuele rechten
De Piet Nollet website en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. De site bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het is verboden (een gedeelte van) deze afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Piet Nollet of die derden. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of verspreiding van voornoemde elementen is streng verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.
 
16. Disclaimer – Beperking van de verantwoordelijkheid
Piet Nollet kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de Piet Nollet website.
 
Piet Nollet is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
Piet Nollet kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van het afgesloten contract in geval van overmacht, moeilijkheden bij gedeeltelijke of volledige staking van de transport- en/of communicatiemiddelen, overstromingen, brand, oorlog of oproer.
 
17. Persoonlijke levenssfeer
In principe kan de klant deze site gebruiken zonder zijn persoonsgegevens mee te delen. Bepaalde delen van de site of het gebruik van bepaalde functionaliteiten zijn echter slechts toegankelijk op voorwaarde dat de klant bepaalde persoonsgegevens meedeelt. 

Bezoekers van deze site kunnen zich via deze site registreren. De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon, etc.) die de klant bij de registratie ingeeft, worden opgenomen en verwerkt in het klantenbestand van Piet Nollet.

In overeenstemming met de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 betreffende persoonlijke gegevens, heeft de klant te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. 

De klant garandeert dat de gegevens die hij meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die de klant daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de klant tijdelijk of definitief iedere toegang tot de sites van Piet Nollet of delen ervan wordt ontzegd. 

Piet Nollet verbindt er zich ertoe de klant zijn gegevens uitsluitend te gebruiken om hem op de hoogte te kunnen houden van algemene informatie, aanbiedingen en acties. Bij elke communicatie via e-mail, geeft Piet Nollet de klant de mogelijkheid om uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.
 
18. Geschillen
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Piet Nollet website en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.
 
19. Klantendienst en klachten
Voor de opvolging van de bestelling en/of voor vragen of eventuele klachten met betrekking tot de gelijkvormigheid van de producten die werden geleverd in het kader van een bestelling via de Piet Nollet website, kan de koper terecht bij: 

Piet Nollet
Roeselaarsestraat 16
8850 Ardooie
Tel : +32 475 46 76 33

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »